Modificari legislative privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară aduse prin Legea nr. 196/2020 cu valabilitate din data de 11.09.2020

sept. 17, 2020 Uncategorized

Noile reglementări în domeniul publicității mobiliare, respectiv aspectele nou-introduse sunt art. 4 alin 3 din Legea 196/2020 privind publicitatea mobiliară, norme care vizează următorul aspect:

”(3) Înscrisurile sub semnătură privată care, potrivit legii, sunt valabil încheiate și au caracter de titlu executoriu, pot fi opuse în executare numai sub condiția înscrierii in registru.”

Pentru o mai bună înțelegere a noilor proceduri și implicații (legale și tehnice) ale înscrierii titlurilor executorii, o analiză efectuată pentru sistemul financiar non-bancar, cu aplicabilitate și extindere, desigur și asupra celorlalte situații care pot sta la baza solicitării unor astfel de înscrieri.

Astfel, fundamentarea care a stat la baza elaborării Legii nr. 196/2020 după verificarea de constituționalitate a dispozițiilor Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2018 privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, obiecție formulată de Guvernul României, este după cum urmează:

Curtea Constituțională prin Decizia nr. 238 din 28 iulie 2020 a statuat cu privire la aplicarea dispozițiilor art. 4 alin. 3 din Legea nr. 297 / 2018: Cu privire la teza referitoare la calificarea înscrisurilor sub semnătură privată pentru care legea solicită realizarea formalităților de publicitate drept titluri executorii, cu condiția înscrierii în Registru, Curtea constată că aceasta cuprinde o modificare esențială față de textul în prezent în vigoare, potrivit căruia “Titlurile executorii constatate prin înscrisuri sub semnătură privată pentru care legea solicită realizarea formalităților de publicitate îndeplinesc această condiție prin înscrierea în Registru”. Cu alte cuvinte, în acord cu legea în vigoare, trebuie ca prin lege să se prevadă caracterul de titlu executoriu al înscrisului, înscrisul să poată fi întocmit sub semnătură privată pentru a fi valabil, iar legea să prevadă drept condiție de executorialitate realizarea formalităților de publicitate, astfel că textul în vigoare nu face altceva decât să precizeze registrul în care se realizează această formalitate de publicitate.

Si aplicarea dispozițiilor art. 4 alin. 3 din Legea nr. 297 / 2018 raportat la dispozițiile art. 641 din Codul de procedură civilă: Art. 641 din Codul de procedură civilă vizează îndeplinirea formalităților de publicitate drept condiție de executorialitate a înscrisurilor sub semnătură privată, înscrisuri care sunt determinate expres de lege. Prin urmare, nu orice înscris sub semnătură privată supus unei cerințe de publicitate decuplat de natura actului juridic are aptitudinea de a fi titlu executoriu, ci cel care materializează actul juridic de natură contractuală, înscris care poate fi autentic sau sub semnătură privată.

Cu precizările de mai sus, avantajul direct al efectuării înscrierii unui titlu executoriu in Registrul de Publicitate Mobiliară este reprezentat de eliminarea riscului de anulare a executării silite începute în baza titlului executoriu prin neîndeplinirea condiției prohibitive (înscrierea titlului executoriu în Registru). Condiție prealabilă emiterii autorizării judecătorești de declanșare a procedurilor de executare silită (încuviințarea executării silite):

Riscul de anulare a executării silite poate să apară în cadrul unei contestații la executarea însăși formulate de către debitori urmăriți. Prin aceasta se poate ataca chiar Încheierea de încuviințare pronunțată de instanța de executare.

Dacă instanța de judecată învestită să judece contestația la executare va constata că procedura de executare silită a început fără înscrierea titlului executoriu în Registru, va pronunța o hotărâre de anulare a executării silite, moment în care toate actele de executare efectuate de către executorul judecătoresc sunt anulate.

În aceste condiții creditorul trebuie să solicite înregistrarea titlului executoriu în Registru și abia după această etapă se va putea solicita încă o dată începerea unei noi procedurii de executare silită ce implică curgerea unor noi termene de procedură si nașterea dreptului debitorului de formula o nouă contestație la executare silită propriu-zisă prin intermediul căreia se poate invoca inclusiv prescripția dreptului de a obține executarea silită.

În acest sens, exemplificăm aplicarea noilor dispoziții ale Legii nr. 297/2018 în cazul punerii în executare silită a titlurilor executorii constatate prin înscrisuri sub semnătură privată în cazul Contractului de credit.

După cum se cunoaște în cadrul acțiunilor de recuperare a creanțelor, declanșarea procedurii de executare silită se realizează în baza titlului executoriu reprezentat de contractul de credit ce reprezintă un înscris sub semnătură privată care, conform legii, are caracter de titlu executoriu potrivit dispozițiilor art. 120 din OUG nr. 99/2006.

În cadrul procedurii executării silite dispozițiile art. 4 alin 3 din Legea nr. 297/2018 așa cum au fost modificate prin Legea nr. 196/2020 a fost adoptată ca o normă de aplicare a dispozițiilor art. 641 din codul de procedură civilă care prevede că:

”Înscrisurile sub semnătură privată sunt titluri executorii, numai dacă sunt înregistrate în registrele publice, în cazurile și condițiile anume prevăzute de lege. Orice clauză sau convenție contrară este nulă și considerată astfel nescrisă. Dispozițiile art. 664 și următoarele sunt aplicabile.”

Prin urmare, în ceea ce privește Creditorul obligațiilor asumate de către Debitorilor prin Contractul de credit, începând cu data de 11.09.2020 (intrarea în vigoare a Legii nr. 196/2020), pentru a solicita începerea procedurilor de executare silită împotriva debitorilor în baza contractului de credit valabil încheiat, acesta trebuie să solicite în prealabil înregistrarea titlului executoriu în Registrului Național de Publicitate Mobiliară.

Operațiunea de înregistrare a contractului de credit în vederea declanșării procedurilor de executare silită se realizează prin înscrierea în Registru a unui aviz specific inițial în baza unui formular DE AVIZ SPECIFIC INIŢIAL, Anexa nr. 26 la Ordinul Ministrului Justiției nr. 3431/C din 19 august 2019 pentru aprobarea formularelor de avize de înscriere privind înregistrările efectuate în Registrul Național de Publicitate Mobiliară și a instrucțiunilor de completare a acestor formulare.

Call Now Button